فایل های ثبت شده در سایت
ردیف عنوان فایل دانلود
1 راهنما و قالب تهیه چکیده مقالات کنفرانس (نسخه PDF)
2 راهنما و قالب تهیه چکیده مقالات کنفرانس (نسخه docx) (مخصوص نگارش مقالات Abstract)
3 راهنما و قالب تهیه مقالات کنفرانس (نسخه PDF)
4 راهنما و قالب تهیه مقالات کنفرانس (نسخه docx) (مخصوص نگارش مقالات Full Text)
5 فونت های مورد نیاز جهت اجرای صحیح قالب ها
6 راهنما و قالب خام ارائه (نسخه pptx) (مخصوص مقالات پذیرش نهایی شده به صورت ارائه سخنرانی)
7 راهنما و قالب خام (نسخه pptx) (مخصوص مقالات پذیرش نهایی شده به صورت ارائه پوستر)
8 برنامه زمان بندی ارائه مقالات کنفرانس